Fanfiction by Chibiryu

Tenipuri Inbox Series: Tezuka's Inbox ~ humor by chibiryu