Kiku-chan no Soran Bushi / Taiyou no PARADISO (Kikumaru Eiji)
(Voice: Hiroki Takahashi)
1250 Yen
Released: 28 Novermber 04  
1. Kiku-chan no Souran Bushi
2. Taiyou no Paradiso
3. Kiku-chan no Soran Bushi (Original Karaoke)
4. Taiyou no Paradiso (Original Karaoke)

CD Scans [provided by nickie_ng]: